• Wadlopen met kaart

  Wadlopen

  Bestaat er nog avontuur in Nederland? Jazeker: een tocht naar een van de waddeneilanden of zandplaten voor onze kust. U kunt lopen in een wonderlijk niemandsland, waar op het ene moment visserschepen varen en waar u even later wadend of droogvoets uw weg kunt gaan.

  Schoonheid

  Wandelen in het waddengebied betekent het betreden van een oerwereld van verrassende schoonheid, van vergezichten en wolkenluchten, van wadpieren en vogels. Stoutmoedige lieden ontdekten dat men ook te voet die bijzondere wereld, noch land noch zee, kan binnentrekken. Niet zo maar, maar met voldoende kennis van de getijden, van het weer, van geulen en prielen, van kaart en kompas. Pas dan is er een kans om de strijd met tij en tijd te winnen, om succesvol te zijn in het spel met de zee in haar zwakke momenten. Die strijd begint direct buiten de dijk waar wadlopers eerst door een flinke laag slib langs de strekdammen van de landaanwinning moeten baggeren, voor ze onbekommerd kunnen genieten van de onmetelijke waddenwereld.

  Wantij

  De tocht voert daarna over het wantij. Dat is het hoger gelegen gebied tussen de kust en een eiland of plaat. Hier ontmoeten de twee vloedstromen die vanaf de Noordzee van weerskanten om een eiland heen de Waddenzee binnenstromen elkaar en daar is de minste doorgaande stroming. Er ontstaat een aaneenschakeling van hoger gelegen banken en lager gelegen vlakten, doorsneden door geulen en prielen. Een gebied waar fysieke inspanning samengaat met genieten van de natuur.

  Schoenen

  Kleding en materiaal

  Wat moet u meenemen en/of aantrekken?

  • Minimum leeftijd om met ons mee te mogen lopen is 14 jaar, daarnaast dient u over een goede conditie te beschikken. Mensen met overgewicht wordt wadlopen ontraden. Wadlopen betekent een behoorlijke fysieke (en soms psychische) inspanning.
  • Een zonnehoed of -pet en hoge basketbalschoenen met sokken zijn verplicht. (dit is belangrijk, want anders loopt u kans uw schoenen te verliezen). Surfschoenen zijn een goed alternatief voor basketbalschoenen. Goede schoenen zijn nodig, want onder het slib en zand zitten grote schelpen met scherpe randen, dus zonder schoenen kun je diepe wonden krijgen.
  • Winddichte kleding of regenkleding is verplicht (afhankelijk van het weer).
  • Draag bij voorkeur een korte broek en warme bovenkleding; op het wad is het altijd kouder dan je verwacht.
  • Droge kleding en schoenen, voor de tocht naar Ameland in plastic verpakt in een rugzak (vanwege de geulen).
  • Eten en drinken voor onderweg.
  • Eventueel zonnebril en een zonnebrandmiddel.
  • Meegenomen apparatuur (fototoestel e.d.) goed beschermd meenemen.

  Wadlopen - overleg

  Gedragsregels

  Gedragsregels en voorwaarden

  Gedragsregels voor het wadlopen zijn vastgelegd in een gedragscode, afgesproken tussen de wadlooporganisaties en de overheid.

  • De aanwijzingen van de gidsen moeten strikt opgevolgd worden
  • Wadlopen vindt plaats in het grootste natuurgebied van Nederland, dus geen rommel achterlaten.
  • Zowel vanwege de veiligheid als ter bescherming van de natuur dient u bij de groep te blijven.
  • De kustgebieden van de eilanden zijn voor veel vogels broed- en rustplaats; het betreden van de kwelders (waaronder het Nieuwlandsreid op Ameland) is dan ook verboden.
  • Gebruik van alcohol voor en tijdens het wadlopen is verboden.

  Eigen risico

  Deelname aan het wadlopen is op eigen risico. Door uw deelname aan onze tochten gaat u ermee akkoord dat aansprakelijkheid van de Fryske Waedrinners en haar gidsen op grond van de bepalingen van artikel 6:162 en volgende van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
  Ook wijzen wij er nadrukkelijk op dat u zich tijdens de tocht bevindt in een gebied waarin bij medische calamiteiten directe hulpverlening niet beschikbaar is!

  Weersomstandigheden

  De weersomstandigheden kunnen zodanig zijn dat wadlopen niet verantwoord is. Daarbij speelt de prognose van de waterstand een belangrijke rol. Ook dichte mist en onweersverwachting kunnen leiden tot de beslissing een wadlooptocht af te gelasten. In principe nemen wij de dag voorafgaand aan een geplande tocht een beslissing over het al dan niet doorgaan van de tocht. Desondanks behouden wij ons het recht voor op het laatste moment te beslissen een tocht niet door te laten gaan. Ook kan een reeds aangevangen tocht worden afgebroken, wanneer dit uit oogpunt van veiligheid noodzakelijk wordt geacht.

  Gidsen

  Indien de gidsen van oordeel zijn dat u wat betreft lichamelijke conditie of uw uitrusting en kleding onvoldoende op het wadlopen bent voorbereid en daardoor mogelijk uw veiligheid of die van de groep in gevaar kan komen behouden wij ons het recht voor u voor of tijdens de tocht van (verdere) deelname uit te sluiten.

  Startplaatsen

  Ameland

  De startplaats voor de tocht naar Ameland is de pier bij Holwerd, waar ook de boot naar Ameland vertrekt. Voor uw routeplanner: Holwerd, gemeente Dongeradeel, Grandyk 2, postcode 9151 AE.
  De tocht start op de pier bij Holwerd, de plek waar de veerboot naar Ameland vertrekt. Het verzamelpunt van onze vereniging is het toegangshokje tot het grote parkeerterrein (bij de slagbomen die de toegang tot het terrein vormen). Dus NIET het restaurant, dit is de plek waar andere organisaties hun verzamelpunt hebben.

  Parkeren dient te gebeuren op het parkeerterrein; op de rest van de pier geldt een parkeerverbod! Indien u dezelfde dag teruggaat, kunt u het kaartje voor het parkeerterrein voor vertrek van de wadlooptocht via de automaten betalen; dit scheelt in de wachttijd bij terugkeer.

  Engelsmanplaat

  De startplaats voor de tocht naar de Engelsmanplaat is de parkeerplaats, aan de zeedijk gelegen tussen de dorpen Nes en Wierum. Voor de routeplanner: Nes, gemeente Dongeradeel, Wierumerweg 16. Als het ter plaatse druk is, graag bij aankomst telefonisch kontakt opnemen met uw gids.

  Prijzen

  Wilt u weten wat de kosten zijn? Mail naar fryskewaedrinners@hotmail.com.

  Startplaats wadlopen
  45 jaar Fryske Waedrinners

  Geschiedenis wadlopen

  In september 2009 is een boek geschreven “45 Jaar Fryske Waedrinners en de geschiedenis van de wadloopsport”. Dit boek is geschreven door ons lid Joop Hooiring, een zeer ervaren wadloopgids. In dit boek wordt uitgebreid ingegaan op de geschiedenis van onze vereniging, de ontwikkeling van het wadlopen en de bemoeienissen van de overheid met het wadlopen. Zo wordt ook de totstandkoming van de provinciale verordening op het wadlopen beschreven. Ook bevat het boek talloze, nooit eerder gepubliceerde foto's uit de historie van de wadloopsport.

  Eerste tocht

  Vanaf zijn aanstelling op Ameland in 1921, begon dominee Dirk van Dijk (1894-1976), het wad rond Ameland te onderzoeken. Van hem zijn overtochten over het ijs bekend in 1929, 1939 en 1947. Hoewel hij vanaf 1950 al vermoedde dat het mogelijk moest zijn om ook zomers een oversteek te maken, kwam het er pas van na een ontmoeting met Dirk Huismans (1915-1987) op dinsdag 28 mei 1957. De dag ervoor verkende hij de weg vanaf de vaste wal en plantte op het verste punt een stok met een zakdoek. Hij nam de boot terug en liep de volgende dag vanaf het eiland tot hij de stok terugvond en wist dat hij door kon lopen naar de Friese kust. Huismans zou samen met zijn uit Paesens afkomstige vrouw Riemie Bosklopper (1915-2005), die wordt beschouwd als de eerste meenam.

  Oprichting

  Een andere wadloper uit de begintijd is de leraar en freelance jourmalist Goasse Rinse Groustra (1917-1996), die voor het eerst in 1960 het wad is opgeweest met de gebroeders Age en Jitze Vanger uit Moddergat. Grouwstra organiseerde culturele reizen naar Noord- en Oost-Friesland in Duitsland en ging o.a. op verkenning naar het vergane Esonstad dat toen nog in de open Lauwerszee lag. Zijn eerste en lange tijd enige leerling was Pieter Feico Boomsma. Samen hebben zij in september 1963 de Fryske Waedrinners opgericht.

  Pioniers en de overheid

  Het was de tijd waarin wadlopen nog uitsluitend een sport was voor pioniers. In de zeventiger jaren neemt het toeristisch wadlopen explosief toe. Duizenden wadlopers maken, onder leiding van gidsen van diverse inmiddels opgerichte wadlooporganisaties, de oversteek naar een van de eilanden. Enkele ongelukken en bijna-ongelukken leidden tot bemoeienis van de provinciale overheid met het wadlopen. Er komt een wadloopverordening, wie wil wadlopen moet een vergunning hebben en er worden afspraken gemaakt over quotering van deelnemers op de verschillende wadlooproutes. Ook de overheidsbemoeienis met het wadlopen wordt uitgebreid door Joop Hooiring beschreven.

  Fryske Waedrinners - Webdesign Bert Beentjes